Sahypamyza hoş geldiňiz.

Rivets bilen habarlaşyň

 • Gaty aragatnaşyk nokatlary

  Gaty aragatnaşyk nokatlary

  Müşderiniň synagynyň ýerine, pridukt kompozisiýasynyň derňewi, wagtynda, ygtybarly kepillik, galybyň garaşsyz dizaýny, öz wagtynda jogap bermek.
 • Bimetal aragatnaşyk perdesi

  Bimetal aragatnaşyk perdesi

  Elektrik aragatnaşygynyň perdesi, Bimetal çybyk, Trimetal çybyk satyň.bimetal perçin Bu kontakt gowy elektrik geçirijiligine eýedir we üstü okislenme üçin jogapkärçilik çekmeýär.3 - 28% misiň goşulmagy kümüşiň alaw garşylygyny ep-esli gowulaşdyryp biler.
 • Üç metal kontakt perdesi

  Üç metal kontakt perdesi

  Üç metal perdäniň öndürijiligi gaty perçine ýakyn, ýöne has tygşytly.Pes woltly elektron enjamlarynda giňden ulanylýar.Wyklýuçateller, röleler, kontaktlar, dolandyryjylar we ş.m.
 • Gaty aragatnaşyk perdesi

  Gaty aragatnaşyk perdesi

  Gaty perçinler uçar derilerinde we panellerinde ulanylýan iň köp ýaýran hemişelik berkidiji.Ulanylmazdan ozal, diňe bir ujunda tegelek, tekiz kellesi bolan tekiz şahadan ybaratdyr. Elektrik geçirijisi bolan Solid Kümüş Rivetlerimizi hödürleýäris.

Habaryňyzy goýuň

  *Ady

  *E-poçta iberiň

  Telefon / WhatsAPP / WeChat

  *Meniň diýjek bolýan zadym