Sahypamyza hoş geldiňiz.

Preokary takyklyk önümi CNC bölegi

Näme üçin CNC böleklerini öndürmek üçin SHZHJ saýlaň.

1. Takyklyk we hil kepilligi: ± 0.005mm çydamlylygy bilen ýokary takyklyk bölekleri.Işleýän önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraýa eýe.Awtoulag IATF16949 awtoulag dolandyryş hiline laýyklykda içerki gözegçilik dolandyryşy, degişli synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, müşderileriň her dürli terminallary ösdürmek islegine görä düzülip bilner.

2. Özbaşdaklaşdyrmak ukyby: Toparymyzyň işlemekde uly tejribesi bar we dürli müşderiniň isleglerini kanagatlandyryp biler.Customöriteleşdirilen dizaýn we önümçilik mümkinçiliklerimiz, özboluşly çözgütleri almagyňyzy üpjün edýär.

3.Material köpdürlüligi: Biz erginler, mis, tellurium mis, bürünç, alýumin, poslamaýan polat, ýörite garyndylar, takyk polat ýaly köp sanly materialy öndürip bileris.Taslamaňyz näme talap etse, dogry çözgüt taparys.

4.Innowasiýa tehnologiýasy: Önümiň amatly öndürijiligini we netijeliligini üpjün etmek üçin iň täze işleýiş usullaryny we enjamlaryny ulanýarys.Enjamlarymyzyň takyklygy täze enjamdan 2 ýyl içinde durnukly.

5. Bir gezeklik eltip bermek: Taslamalaryňyz üçin wagtyň möhümdigine düşünýäris.Önümçilik meýilnamalaryňyzyň bozulmazlygy üçin öz wagtynda eltip bermegi wada berýäris.Ortaça gurşun wagtymyz takmynan 10-15 gün.

6. Daşky gurşaw jogapkärçiligi: Işleýiş amallarymyzyň täsirini azaltmak üçin daşky gurşaw çärelerini işjeň alyp barýarys.

Habaryňyzy goýuň

    *Ady

    *E-poçta iberiň

    Telefon / WhatsAPP / WeChat

    *Meniň diýjek bolýan zadym